Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

                              Ampumasäännöt                              25.11.2016

 

Soveltamisala

Näiden sääntöjen tarkoituksena on määrätä ja ohjeistaa toimintaa Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry:n (jäljempänä TKP) ampumatapahtumissa.

1.1

Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa TKP:n yhdistyksenä järjestämissä ampumatapahtumissa riippumatta paikasta, jossa tapahtuma järjestetään.

1.2

Mikäli nämä säännöt ovat joiltakin osin ristiriidassa sen ampumaradan sääntöjen kanssa, jossa tapahtuma järjestetään, noudatetaan niiltä osin ampumaradan sääntöjä.

1.3

Nämä säännöt koskevat TKP:n jäseniä sekä tapahtumissa olevia vieraita.

Tapahtuman järjestelyt

TKP:n ampumatapahtumat ovat aina johdettuja ja tapahtumalle on oltava nimettynä ammunnanjohtaja. Mikäli toimintaa tapahtuu useammalla ampumapaikalla samanaikaisesti, nimetään ammunnanjohtajan lisäksi paikkakohtaiset johtajat.

2.1

Ampumatapahtumista tiedotetaan etukäteen. Tiedotteesta on käytävä ilmi

  • Tapahtumapaikka ja –aika
  • Ampumakilpailujen lajit ja käytettävät asetyypit
  • Ajo-ohjeet tarvittaessa
  • Mahdolliset muut tarvittavat tiedot
  • Yhteystiedot lisätietojen kysymiseen

             

2.2

Ampumatapahtumista pidetään kirjaa. Ampumatapahtumista täytetään ampumapöytäkirja, johon merkitään

-Ammunnan johtaja sekä tarvittaessa ampumapaikkakohtaiset johtajat.

-Tapahtuman aika ja paikka

- Toiminnan alkamisaika ja paikka.

- Tarvittaessa lisätietoja

- Ammunnanjohtaja vahvistaa allekirjoituksellaan tiedot oikeiksi.

2.3

Ampumapäivään osallistuneet kirjaavat nimensä osallistujaluetteloon. Tällä toimella he samalla hyväksyvät luettelossa olevan vastuuvapauslausekkeen.

2.4

Ammunnan johtajalla sekä ampumapaikkajohtajalla on oikeus tarkistaa paikalla olevien henkilöllisyys, vakuutuksen voimassaolo sekä aseiden luvallisuus.

2.5

Ammunnan johtajalla sekä varajohtajalla on oikeus harkintansa mukaan poistaa ampumatilanteesta tai tapahtumasta henkilö, jolla

  • Ei ole osallistumisoikeutta
  • Käyttäytyy häiritsevästi
  • Aiheuttaa vaaraa
  • Epäillään olevan alkoholin tai muun päihdyttävän aineen alainen.
  • Muutoin rikkoo TKP:n, periaatteita, sääntöjä, ampumasääntöjä tai tapahtumapaikan sääntöjä

2.6

Edellä mainitut oikeudet ovat myös TKP:n puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla näiden ollessa tapahtumassa läsnä.

Osallistumisoikeus

Seuran ampumatoimintaan ovat oikeutettuja osallistumaan ne seuran varsinaiset jäsenet ja koejäsenet, joilla on maksettuna seuran viimeisin jäsenmaksu. Osallistumisoikeus on myös kunniajäsenillä.

3.1

Ampumatoimintaan osallistuvan on huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen vakuutusturva.

 

3.2

Ampumatapahtumiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen TKP:lle.

Vieraat

TKP:n ampumatapahtumiin pääsevät osallistumaan myös vieraat tietyin edellytyksin. TKP:llä on oikeus harkinnan mukaan kieltää vieraiden osallistuminen ampumatapahtumaan.

4.1

Vieraat voivat tulla tapahtumaan vain TKP:n kutsumana tai jäsenen kanssa. Jäsenten on pyydettävä lupa vieraiden tuomiseen TKP:n johdolta tai ammunnanjohtajalta. Jos tapahtumaan on ilmoittautuminen, myös vieras on ilmoitettava.

4.2

Jäsenten kutsumien vieraiden tulee olla aidosti seurasta ja harrastuksesta kiinnostuneita ja muutoinkin sellaisia, että heillä halutessaan olisi mahdollisuus tulla valituiksi TKP:n jäseniksi. Vieraita koskevat samat vaatimukset lupien ja vakuutusten suhteen kuin jäseniäkin.

4.3

Jäsen, joka vieraan on ilmoittanut, on vastuussa tämän ohjeistamisesta ennen tapahtumaa sekä käyttäytymisestä tapahtuman aikana.

4.4

Ilman lupaa ja / tai ilmoittautumista paikalle tulevat vieraat eivät saa osallistua toimintaan. Tapahtuman sekä seuran johdolla on oikeus niin halutessaan poistaa tällainen vieras tapahtumasta.

Aseet

Kaikkiin TKP:n tapahtumissa käytettäviin, luvanvaraisiin aseisiin on oltava voimassa oleva lupa. Aseen paikalle tuova henkilö on vastuussa aseen luvallisuudesta. Osallistujien on varustauduttava todistamaan aseiden luvallisuus niin pyydettäessä.

Ammunnanjohtajalla on oikeus tarkistaa aseiden luvallisuus. Luvattomalla aseella ampuva tai luvattoman aseen paikalle tuonut poistetaan tapahtumasta.

5.1

Ampumatapahtumaa koskevasta kutsusta on käytävä ilmi, millaisilla aseilla ammutaan. Erityisesti tämä koskee kilpailuja, sekä vapaan ammunnan ollessa kyseessä, mahdollisia ratakohtaisia rajoitteita.

5.2

Kutsusta on ilmettävä poikkeukset käytettyihin aseisiin, kuten vapaat tähtäimet, sekä mahdollisesti sallitut lisävarusteet, kuten perälaudan käyttö.

5.3

Laina-aseella ampuminen tapahtuu aina aseen omistajan luvalla ja valvonnassa

5.4

Laina-aseella ampuminen tapahtuu aina tehdasvalmisteisilla patruunoilla ja käytettävät patruunat on näytettävä aseen omistajalle.

5.5

Ammunnanjohtajalla on oikeus tarkistaa aseiden sääntöjenmukaisuus

5.6

Ampuminen tapahtumissa tapahtuu pääsääntöisesti omilla patruunoilla. Jos omien tuonti paikalle ei ole mahdollista, on toisten patruunoilla ampumisesta sovittava erikseen ja tarvittaessa varauduttava ostamaan paikan päällä tarvittavat patruunat. Yleisiä, kaikkien käytössä olevia patruunoita ei lähtökohtaisesti ole.

5.7

Itse ladattujen patruunoiden turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti niiden lataaja, toissijaisesti niillä ampuva. Ammunnanjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä on oikeus tarkistaa itseladatut patruunat. Tarvittaessa tarkastuksesta täytetään TKP;n kaavake ”Itseladattujen patruunoiden tarkastuslomake”.

Aseiden luokittelu kilpailuissa

6.1 Perinneaseet

- Sotilaskäyttöön tarkoitetut aseet, joiden valmistus on alkanut ennen vuotta 1945

- Alkuperäiset tähtäimet, laukaisukoneistot, patruunapesät sekä muut tekniset ratkaisut.

-Pistoolit ja kiväärit

6.2 Sarjatuliaseet

- Sarjatulta ampuvat aseet

6.3 Vapaa kivääri

- Ei kaliiberi- tai tähtäinrajoituksia, mikäli ei erikseen mainittu

6.4 Vapaa pistooli

- Ei kaliiberi- tai tähtäinrajoituksia, ellei erikseen ole mainittu

6.5 Taskuaseet

- Ampuma-aselain mukaisesti taskuaseeksi luokitellut aseet

- Alkuperäiset tähtäimet, laukaisukoneistot, patruunapesät sekä muut tekniset ratkaisut.

6.6 Kaliiberirajoitukset

- Tiettyä kaliiberia olevat aseet.

6.7

Tapahtuman suunnittelijoilla ja järjestäjillä on mahdollisuus käyttää myös muita luokitteluja, kuten metsästysaseet, kiikarikiväärit tms.

7§ TKP:n aseet

TKP:llä on omistuksessaan aseita, jotka ovat jäsenten käytettävissä ampumatapahtumissa.

7.1

Aseiden käyttö on sallittua vain TKP:n asevastaavan läsnä ollessa.

7.2

TKP:n aseilla ampuvan on itse huolehdittava patruunoiden hankinnasta.

 

8§ Kuvaaminen

Lähtökohtaisesti valo- ja videokuvaaminen omaan käyttöön ovat sallittuja TKP:n tapahtumissa. Kuvaamisesta on ilmoitettava etukäteen.

8.1

Jokaisella ampumatapahtumaan osallistujalla on oikeus kieltää itsensä, varusteidensa ja aseidensa kuvaaminen.

8.2

Autojen rekisteritunnusten, aseiden sarjanumeroiden, aselupien ja vastaavien yksilöintitietoja sisältävien kohteiden kuvaaminen on kiellettyä.

 

8.3

Aseiden kuvaamiseen on pyydettävä aseen omistajan lupa. Ampujan kuvaamiseen on pyydettävä ampujan lupa.

8.4

Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa ilman TKP:n lupaa on kiellettyä. Mikäli kieltoa rikotaan, voi TKP:n hallitus harkita toimintasääntöjen 3.3§:n mukaisia toimia.

8.5

Kuvien laajempi jakaminen TKP jäsenille tulee tapahtua TKP:n kautta, luvalla tai ohjeilla.

9§ Osallistujien toiminta

Ampumatapahtumaan osallistuvan on ehdottomasti noudatettava ammunnanjohtajan ohjeita. Osallistujan on käyttäydyttävä rauhallisesti ja vältettävä turhaa liikkumista ampumapaikalla.

9.1

Ammuttaessa on käytettävä asianmukaisia suojaimia näön ja kuulon suojaamiseksi.

9.2

Osallistujan on välittömästi ilmoitettava havaitsemastaan vaaratilanteesta

9.3

Kaikkien osallistujien on huolehdittava siitä, että omat ja vain omat tavarat tulevat mukaan tapahtumasta.

9.4

Ampumapaikan siistiminen tapahtuman jälkeen kuuluu kaikille.

9.5

Muutoin noudatetaan ampumaradan sääntöjä

10§ Voimaantulo ja muutokset

TKP:n hallitus antaa säännöt esityksenä TKP:n varsinaisen kokouksen hyväksyttäväksi. Säännöt tulevat voimaan heti, kun yleinen kokous on ne hyväksynyt.

10.1

Säännöt on annettava tiedoksi kopion muodossa kaikille TKP:n varsinaisille- ja koejäsenille viipymättä niiden hyväksymisen jälkeen

10.2.

Säännöt on oltava nähtävillä TKP:n ampumatilaisuuksissa

10.3

Muutostapauksissa hallitus tekee muutosehdotuksen seuran yleiselle kokoukselle, joka käsittelee asian.

©2019 Tourulan Kivääritehtaan Perilliset ry - suntuubi.com